KOULUTUSPALVELUT - LUOTETTAVAA ERIKOISOSAAMISTA 

Olen koulutukseltani teollinen muotoilija ja taiteen maisteri. Minulla on laaja kokemus muotoilun eri alueiden opettamisesta yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoilla. Olen opettanut monialaisia oppilasryhmiä muotoilijoista materiaalitekniikan insinööreihin ja kulttuurituottajiin. Olen lisäksi toiminut mm. opintovastaavana ja koulutuspäällikkönä.


WORKSHOPIT/TYÖPAJAT

Ahonen Design tarjoaa räätälöityjä työpajoja, joissa yritys voi kerätä tietoa ja kehittää toimintaansa käyttäjälähtöisin menetelmin. 


KURSSIAIHIOT

  • Teollinen muotoilu
  • Palvelumuotoilu
  • Innovaatio-osaaminen
  • Rhinoceros - CAD, pintamallinnus
  • Fotorealistinen 3D-visualisointi 
  • Photoshop - kuvankäsittely ja 2D-renderöinti
  • Design management - yrityskuvan suunnittelu ja johtaminen
  • (Koulutukset rakennetaan tapauskohtaisesti)


OPETUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTIT

Olen myös osallistunut asiantuntijaroolissa erilaisiin opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekteihin: digitaalinen tuotekehitysympäristö, opiskelijaläppärikokeilu, KINOS-hanke yms.

Ideoimani silloisen Mikkelin ammattikorkeakoulun Nollasarja-oppimisympäristö johti yhteistyöhön isojen suomalaisten yritysten kanssa ja tuotti yli 400 opintopistettä. Kiitokset tästä kehittämiseen osallistuneille kollegoille, opiskelijoille sekä yhteistyökumppaneille!

Organisaation ulkopuolisena, mutta koulutuksen päivittäiset haasteet tuntevana asiantuntijana kykenen tarkastelemaan organisaation kehitystarpeita neutraalisti. 


TIETOSUOJATIEDOTE

Laatimispäivä 25.5.2018

Yleistä

Ahonen Design Oy tuottaa palveluja yhdessä luotettavien sopimuskumppaneiden kanssa. Palvelujen tuottamisessa kerätään tietoja käyttäjistä sekä käyttäjien itsensä antamina että analytiikan tietoina. Tietoja kerätään myös julkisista lähteistä. Käyttämällä palvelua tai ottamalla yhteyttä (esim. sähköposti) hyväksyt, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojatiedotteen mukaisella tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

Ahonen Design Oy (Y-tunnus: 2828267-9)
Telkkätie 1 C7, 87250 KAJAANI
puh. 0400749591, anssi@ahonendesign.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anssi Ahonen, anssi@ahonendesign.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksia ovat palvelun toimittaminen, kehittäminen sekä seuranta, asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä, tilausten arkistointi, käsittely ja toimittaminen sekä mainonnan kohdentaminen ja  suoramarkkinointi. Tietoja tarvitaan myös palvelun turvallisuuden varmistamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Oikeusperusteena ovat tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaiset perusteet:

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

4. Kerättävät henkilötiedot ja lähteet?

Keräämme henkilötietoja pääosin sinulta itseltäsi sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä. 

Verkkosivustolla kerätään tietoa myös evästein sivuston käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

Tietoja kerätään myös julkisista lähteistä/rekistereistä - nämä ovat yritysten ja yritysten henkilökunnan yhteystietoja.

5. Tietojen käsittelijä ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Tietoja käsittelee Ahonen Design Oy sekä sopimuskumppanit palvelujen tarjoamiseksi (mm. Fonecta Oyj). Sopimuskumppanit ylläpitävät palveluja (kuten sähköposti, nettisivut, maksupalvelut), jolloin tietoa on heidän ja heidän alihankkijoidensa järjestelmissä/palvelimilla ja ylläpidon piirissä. Tietoa voidaan siirtää myös muille tarpeellisille kolmansille osapuolille ja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esim. Yhdysvallat, Kanada) tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia (Euroopan komissio tunnustaa maiden riittävän tietosuojan tason: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.) Tietoja voidaan luovuttaa sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, yrityskaupan seurauksena tai lain tai viranomaisen vaatimusten perusteella. 

6. Henkilötietojen säilytysaika?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarkoituksen mukaista tai kuin sopimus tai eri lait ja niiden vastuut sitä vaativat.

Maksulaitokset on velvoitettu lakien ja säädösten perusteella säilyttämään maksutiedot viiden vuoden ajan (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Tämän jälkeen maksutiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitoaineistoa tulee säilyttää vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

7. Tietojen säilytys ja suojaus?

Pääsy yrityksen järjestelmiin on suojattu tunnuksin ja salasanoin. Kerätyt henkilötiedot käsitellään huolellisesti Ahonen Design Oy:n sekä sopimuskumppanien/alihankkijoiden toimesta (sopimukset tai lakisääteinen luottamuksellisuus). 

8. Tietojen antamisen välttämättömyys?

Mikäli et anna henkilötietoja ja salli niiden käsittely tämän tietosuojatiedotteen mukaisesti, emme voi tarjota sinulle toimivaa palvelua. Sinun ei tule tällöin toimittaa meille mitään tietoja.

9.Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä (analytiikka ja raportointi). Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Alla olevasta linkistä löydät tarkempaa tietoa sivuilla käytettävistä evästeistä ja esimerkkejä kuinka hallita evästeitä selaimessa:

https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tie...

10. Rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on oikeus saada hänestä kerätyt tiedot, oikaista väärät tiedot, poistaa tiedot (lain rajoitusten mukaisesti), oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, peruttaa suostumus, vastustamisoikeus sekä 77 artiklan mukainen oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.

Tarvittaessa ota meihin yhteyttä tietojesi käsittelyyn liittyen.

11. Tietosuojatiedotteen muutokset

Tiedotteen sisältöä päivitetään tarvittaessa (toiminnan muutokset, lainsäädäntö), joten voit halutessasi tarkistaa tiedotteen aika ajoin. Löydät tiedotteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Tietosuojatiedote korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.